ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
การบริการจัดเก็บภาษี
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
สำนักปลัด


นางสาวรสริน วงค์คำปัน
ปลัดเทศบาล
นางดวงเดือน ไชยนุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายพงศพัศ วัฒนพีรพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันทร์ติ๊บ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.นัฐติภรณ์ วรรณกูล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนันท์นภัส ปัญญารัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศิริพร จันทิมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเดช ศรีหมื่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอรุณ ชัยสุวรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ยาม)
นางรำจวล ปัญญารัตน์
ลูกจ้างประาจำ คนงานทั่วไป (งานกิจการสภาฯ)
นายจำนงค์ ชมภู
คนงานทั่วไป (หัวหน้างานป้องกันฯ)
นายนิคม กาวิชา
คนงานทั่วไป งานป้องกันฯ
นายบุญเสริม จำกัด
คนงานทั่วไปงานป้องกัน
นายณรงค์ศักดิ์ บัวหอม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ขับรถยนต์)
นายพิษณุ อริยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเสฏฐวุฒิ สารปิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเกรียงไกร ใจพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกนรินทร์ อินใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster