ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
การบริการจัดเก็บภาษี
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กองการศึกษาฯ


นางสุกฤตา วงค์วุฒิ
ครู คศ.1
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
น.ส.เยาวนา อริยะ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสุกฤตา วงค์วุฒิ
ครู คศ.1
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง
นางเนตรนภา ปินเงิน
ครู คศ.1
นางอัมพร กาศเกษม
ครูดูแลเด็ก
นางสายสุนีย์ บัวลอย
ผู้ดูเด็ก
นางเพ็ญศรี เตชะ
ผู้ดูเด็ก
นางมะลิ ใหม่พรม
คนงานทั่วไป
นางน้ำฝน สุทะ
คนงานทั่วไป
นางสาวดวงใจ ชัยกา
คนงานทั่วไป
นายทวี กาวี
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานภารโรง
นางสาวดุษฎี บัวเกี๋ยง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสัตบรรณ ทัดแพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster