ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
การบริการจัดเก็บภาษี
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 สภาพทั่วไปตำบลบ้านโป่ง 
สภาพทั่่วไป

1. สภาพทั่วไป
      - 1.1 ที่ตั้ง
      - สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอพร้าว มีระยะทางจากอำเภอไปตาม ถนนพร้าว - ปิงโค้ง ประมาณ 4 กิโลเมตร
      - 1.2 เนื้อที่ตำบลบ้านโป่งมีเนื้อที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,897 ไร่
      - 1.3 ภูมิประเทศ
      - พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาประมาณร้อยละ 78.78 ของพื้นที่ตำบล พื้นที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ 21.22 ของพื้นที่ตำบล พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบอยู่ติดกับภูเขา มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย และพื้นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกของตำบล ในพื้นที่หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 1,2,3,6,7,8 จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ใกล้แม่น้ำงัด ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก เทศบาลตำบลบ้านโป่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
      - - ทิศเหนือ       มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      - - ทิศใต้      มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      - - ทิศตะวันออก      มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      - - ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลปิงโค้ง และตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

1.4 จำนวนหมู่บ้าน
      -ประกอบด้วย หมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านโป่ง โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
      -หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายดำรงค์ สุริยะ
      -หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วง      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจำนง สิทธิกุล
      -หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเกษม ชัยวงศ์
      -หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสำราญ บัวหลวง
      -หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน       กำนันชื่อ นายอดุลย์ บัวผัน
      -หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมจิตร ธิใย
      -หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ-ป่าหวาย      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเกรียงไกร สุขแก้ว
      -หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเทวิน ปุกจันทร์

      -2. สภาพทางเศรษฐกิจ
      -2.1 อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร พาณิชย์ รับราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และประกอบธุรกิจส่วนตัว
      -2.2 หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบล
      -- ธนาคาร      - แห่ง
      -- โรงแรม      - แห่ง
      -- ปั๊มน้ำมัน (หลอด)       10 แห่ง
      -- โรงงานอุตสาหกรรม       - แห่ง
      -- โรงสี       3 แห่ง
      -- ร้านค้าต่าง ๆ       29 แห่ง
      -3. สภาพทางสังคม
      -3.1 การศึกษา
      -- โรงเรียนประถมศึกษา       2 แห่ง
      -- โรงเรียนมัธยมศึกษา       1 แห่ง
      -- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน       1 แห่ง
      -- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน       8 แห่ง
      - 3.2 สถาบันและองค์การศาสนา
      -- วัด       5 แห่ง
      -- อาราม       3 แห่ง
      -- โบสถ์       3 แห่ง
      -3.3 การสาธารณสุข
      -- โรงพยาบาลของรัฐ       - แห่ง
      -- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน       1 แห่ง
      -- สถานพยาบาลเอกชน       - แห่ง
      -- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       - แห่ง
      -- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ       ร้อยละ 100
      -3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      -- จุดตรวจประจำตำรวจ       1 แห่ง
      -- สถานีดับเพลิง       - แห่ง

      -4 การบริการพื้นฐาน
      -4.1 การคมนาคม
     - ถนนลูกรัง       40 สาย
     - ถนนลาดยาง       11 สาย
     - ถนน คสม.       30 สาย
      -4.2 การโทรคมนาคม
     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ตำบล       1 แห่ง
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ       15 แห่ง
      -4.3 การไฟฟ้า
     - ไฟฟ้าเข้าถึง       8 หมู่บ้าน
     - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า       1,391 ครัวเรือน
      -4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - ลำน้ำ ลำห้วย       5 สาย
     - บึง หนอง และอื่น ๆ       2 แห่ง
      -4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย            16 แห่ง
     - บ่อน้ำตื้น          732 แห่ง
     - บ่อน้ำบาดาล           38 แห่ง
     - ประปาหมู่บ้าน          16 แห่ง
     - ถังเก็บน้ำฝน            19 แห่ง

      -5 ข้อมูลอื่น ๆ
      -5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
     - ป่าไม้
     - แร่ธาตุ
     - น้ำแร่
      -5.2 มวลชนจัดตั้ง
     - ลูกเสือชาวบ้าน
     - ไทยอาสาป้องกันชาติ
     - กองหนุนเพื่อความมั่นคง
     - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตำบล
     - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
      - คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลและหมู่บ้าน

 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster