ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใส
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กิจการสภาเทศบาล
กิจการสภา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2564)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
การบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประเมินความพึงพอใจ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ระเบียบกฎหมายและมติต่างๆ
วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 สภาพทั่วไปตำบลบ้านโป่ง 
สภาพทั่่วไป

1. สภาพทั่วไป
      - 1.1 ที่ตั้ง
      - สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอพร้าว มีระยะทางจากอำเภอไปตาม ถนนพร้าว - ปิงโค้ง ประมาณ 4 กิโลเมตร
      - 1.2 เนื้อที่ตำบลบ้านโป่งมีเนื้อที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,897 ไร่
      - 1.3 ภูมิประเทศ
      - พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาประมาณร้อยละ 78.78 ของพื้นที่ตำบล พื้นที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ 21.22 ของพื้นที่ตำบล พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบอยู่ติดกับภูเขา มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย และพื้นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกของตำบล ในพื้นที่หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 1,2,3,6,7,8 จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ใกล้แม่น้ำงัด ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก เทศบาลตำบลบ้านโป่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
      - - ทิศเหนือ       มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      - - ทิศใต้      มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      - - ทิศตะวันออก      มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      - - ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลปิงโค้ง และตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

1.4 จำนวนหมู่บ้าน
      -ประกอบด้วย หมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านโป่ง โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
      -หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายดำรงค์ สุริยะ
      -หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วง      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจำนง สิทธิกุล
      -หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเกษม ชัยวงศ์
      -หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสำราญ บัวหลวง
      -หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน       กำนันชื่อ นายอดุลย์ บัวผัน
      -หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมจิตร ธิใย
      -หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ-ป่าหวาย      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเกรียงไกร สุขแก้ว
      -หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเทวิน ปุกจันทร์

      -2. สภาพทางเศรษฐกิจ
      -2.1 อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร พาณิชย์ รับราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และประกอบธุรกิจส่วนตัว
      -2.2 หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบล
      -- ธนาคาร      - แห่ง
      -- โรงแรม      - แห่ง
      -- ปั๊มน้ำมัน (หลอด)       10 แห่ง
      -- โรงงานอุตสาหกรรม       - แห่ง
      -- โรงสี       3 แห่ง
      -- ร้านค้าต่าง ๆ       29 แห่ง
      -3. สภาพทางสังคม
      -3.1 การศึกษา
      -- โรงเรียนประถมศึกษา       2 แห่ง
      -- โรงเรียนมัธยมศึกษา       1 แห่ง
      -- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน       1 แห่ง
      -- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน       8 แห่ง
      - 3.2 สถาบันและองค์การศาสนา
      -- วัด       5 แห่ง
      -- อาราม       3 แห่ง
      -- โบสถ์       3 แห่ง
      -3.3 การสาธารณสุข
      -- โรงพยาบาลของรัฐ       - แห่ง
      -- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน       1 แห่ง
      -- สถานพยาบาลเอกชน       - แห่ง
      -- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       - แห่ง
      -- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ       ร้อยละ 100
      -3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      -- จุดตรวจประจำตำรวจ       1 แห่ง
      -- สถานีดับเพลิง       - แห่ง

      -4 การบริการพื้นฐาน
      -4.1 การคมนาคม
     - ถนนลูกรัง       40 สาย
     - ถนนลาดยาง       11 สาย
     - ถนน คสม.       30 สาย
      -4.2 การโทรคมนาคม
     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ตำบล       1 แห่ง
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ       15 แห่ง
      -4.3 การไฟฟ้า
     - ไฟฟ้าเข้าถึง       8 หมู่บ้าน
     - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า       1,391 ครัวเรือน
      -4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - ลำน้ำ ลำห้วย       5 สาย
     - บึง หนอง และอื่น ๆ       2 แห่ง
      -4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย            16 แห่ง
     - บ่อน้ำตื้น          732 แห่ง
     - บ่อน้ำบาดาล           38 แห่ง
     - ประปาหมู่บ้าน          16 แห่ง
     - ถังเก็บน้ำฝน            19 แห่ง

      -5 ข้อมูลอื่น ๆ
      -5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
     - ป่าไม้
     - แร่ธาตุ
     - น้ำแร่
      -5.2 มวลชนจัดตั้ง
     - ลูกเสือชาวบ้าน
     - ไทยอาสาป้องกันชาติ
     - กองหนุนเพื่อความมั่นคง
     - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตำบล
     - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
      - คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลและหมู่บ้าน

 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster