ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
การบริการจัดเก็บภาษี
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 กิจกรรมและโครงการของเทศบาลตำบลบ้านโป่ง 
โครงการและกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม รายการโครงการและกิจกรรม
พิธีรวมพลังความภักดี กิจกรรมถวายสัตย์ปฎิญาณ ทำความสะอาดพระธาตูกู่เวียงยิงร่วมกันเก็บขยะรอบหมู่บ้าน วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้ และฝึกทักษะงานฝีมือ ทำริบบิ้นไว้อาลัย วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมโครงการมหาวัยสูงวัย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมนันทนาการ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมการมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จำนวน ๓๐ ราย วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมประกอบรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคมและ ตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมมหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 6 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมการเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตำบลบ้านโป่ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 59 กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 4 วันที่ 9 มิถุนายน 59 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 59 กิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 59 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 59 เปิดมหาวิทยาลัยสูงวัย
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านแม่แพง หมู่ที่ ๓ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฤาษีทรงอาทิตย์ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมงานดำหัวหัวปี59 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโป่ง และพิธีเปิดถนนโอเวอร์เลย์ ร่วมใจสามัคคี รักษาดูแลถนนร่วมกัน ท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
โครงการระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง งบประมาณ 2,295,000.-บาท ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น งบประมาณ 2,295,000.-บาท ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน งบประมาณ 2,295,000.-บาท ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย งบประมาณ 2,295,000.-บาท ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 6 ระยะทาง 800 เมตร งบประมาณ 3,000,000 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 1 – 6 สายล่าง ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร งบประมาณ 5,000,000 .-บาท ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 3 – 7 ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร งบประมาณ 6,387,000 .-บาท ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 1 – 6 – 3 – 8 สายบน ระยะทาง 3,670 กิโลเมตร งบประมาณ 7,887,000 .-บาท ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองป่าห้า หมู่ 1 งบประมาณ 2,789,000 .-บาท (กรมพัฒนาที่ดิน)
โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงไว้บรรเทาสาธารณภัย ในเขตพืนที่ตำบลบ้านโป่งและพื้นที่ใกล้เคียง
งานบรรเทาสาะธารณภัย แก้ปัญหาภัยแล้ง
กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
โครงการหล่อเทียนพรรษา
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster