ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
การบริการจัดเก็บภาษี
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 โครงการที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ปี 2560 
โครงการปี ๖๐

ที่ รายการโครงการ หมายเหตุ
1 โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง งบประมาณ 3,185,600.-บาท (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
2 โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ 1. หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง 2. หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วง 3. หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน 4. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย 5. หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง งบประมาณ 1,320,000.-บาท (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
3 โครงการระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง งบประมาณ 2,780,000.-บาท(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
4 โครงการระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ – ป่าหวาย งบประมาณ 2,734,000.-บาท(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
5 โครงการถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,900 เมตร งบประมาณ 4,266,000 .-บาท (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
6 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่วะ หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น งบประมาณ 4,500,000.-บาท(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) /font>  
7 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 842,000.-บาท(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
8 โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไม้อนุรักษ์ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง งบประมาณ 1,660,000.-บาท (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
9 โครงการสร้างสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย งบประมาณ 1,950,000.-บาท (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
10 โครงการสร้างสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง งบประมาณ 3,680,000.-บาท (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
11 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองป่าห้า หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
12 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่วะ หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
13 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เนียน หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน (หน่วย พัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
14 โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
15 โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านดงป่าแดง หมู่ที่ 8 บ้านบ้านดงป่าแดง (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
16 โครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งน้อย หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
17 โครงการขุดลอกลำเหมืองฝายบ้านดง หมู่ที่ 3,6 (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
18 โครงการขุดลอกลำเหมือง สายทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
19 โครงการขุดลอกร่องน้ำหนองบัวงาม หมู่ที่ 3,6,8 (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
20 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำท่าฝาย หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
22 โครงการก่อสร้างคลองน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
23 โครงการก่อสร้างคลองน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ – ป่าหวาย งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
24 โครงการก่อสร้างคลองน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
25 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
26 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วง งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
27 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
28 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
29 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
30 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ – ป่าหวาย งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
31 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  

 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster