ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใส
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กิจการสภาเทศบาล
กิจการสภา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2564)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
การบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประเมินความพึงพอใจ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ระเบียบกฎหมายและมติต่างๆ
วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 โครงการที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ปี 2560 
โครงการปี ๖๐

ที่ รายการโครงการ หมายเหตุ
1 โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง งบประมาณ 3,185,600.-บาท (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
2 โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ 1. หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง 2. หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วง 3. หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน 4. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย 5. หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง งบประมาณ 1,320,000.-บาท (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
3 โครงการระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง งบประมาณ 2,780,000.-บาท(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
4 โครงการระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ – ป่าหวาย งบประมาณ 2,734,000.-บาท(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
5 โครงการถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,900 เมตร งบประมาณ 4,266,000 .-บาท (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
6 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่วะ หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น งบประมาณ 4,500,000.-บาท(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) /font>  
7 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 842,000.-บาท(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
8 โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไม้อนุรักษ์ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง งบประมาณ 1,660,000.-บาท (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
9 โครงการสร้างสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย งบประมาณ 1,950,000.-บาท (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
10 โครงการสร้างสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง งบประมาณ 3,680,000.-บาท (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
11 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองป่าห้า หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
12 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่วะ หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
13 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เนียน หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน (หน่วย พัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
14 โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
15 โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านดงป่าแดง หมู่ที่ 8 บ้านบ้านดงป่าแดง (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
16 โครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งน้อย หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
17 โครงการขุดลอกลำเหมืองฝายบ้านดง หมู่ที่ 3,6 (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
18 โครงการขุดลอกลำเหมือง สายทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
19 โครงการขุดลอกร่องน้ำหนองบัวงาม หมู่ที่ 3,6,8 (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
20 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำท่าฝาย หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นพค.32)  
22 โครงการก่อสร้างคลองน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
23 โครงการก่อสร้างคลองน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ – ป่าหวาย งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
24 โครงการก่อสร้างคลองน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
25 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
26 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วง งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
27 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
28 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
29 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
30 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ – ป่าหวาย งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  
31 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง งบประมาณ 490,000.-บาท (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง)  

 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster