ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
การบริการจัดเก็บภาษี
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 รายงานสถานะทางการเงินเทศบาลตำบลบ้านโป่ง 
สถานะทางการเงิน

ที่ รายการ ดาวโหลดเอกสาร
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘
9 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
8 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
7 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
6 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
5 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
4 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
3 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
2 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
1 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster