ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
การบริการจัดเก็บภาษี
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านโป่ง
 
1. ยุทธศาสตร์: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
    2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
    3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
    1. พัฒนาด้านเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาด้านการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
    3. พัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
    4. พัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
    1. พัฒนาด้านการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    3. พัฒนาชุมชนตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
    4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
4. ยุทธศาสตร์: การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
    1. พัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู้
    2. พัฒนาด้านการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
    3.พัฒนาด้านการส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
    4.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 
5. ยุทธศาสตร์: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    3. พัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
    4. พัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
 
6. ยุทธศาสตร์ : การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    1. พัฒนาด้านการกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน
    2. พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข และสิ่งเสพติด
    3. พัฒนาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน
 
7. ยุทธศาสตร์: การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    1. พัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
    2. พัฒนาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
    3. พัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านโป่งทั้งหมด
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster