ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใส
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กิจการสภาเทศบาล
กิจการสภา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2564)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
การบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประเมินความพึงพอใจ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ระเบียบกฎหมายและมติต่างๆ
วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 นโยบายผู้บริหาร 
 
 
นโยบายผู้บริหาร

ที่ นโยบาย
1 นโยบายปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน มีคุณภาพ ใสสะอาด อย่าสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในการใช้น้ำประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภค-บริโภค
2 นโยบายพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยจัดให้สร้างอ่างน้ำ หนองน้ำ ประปาภูเขา หรือประปาเพื่อการการเกษตร โดยจัดสร้างให้เพียงพอ มีความเหมาะสมตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึงกัน
3 นโยบายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ให้มีความก้าวหน้า สะอาดและปลอดภัยสำหรับลูกหลานของพี่น้องตำบล
4 นโยบายส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมของเยาวชนตำบลอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนของตำบล ให้ก้าวหน้ายั่งยืนตลอดไป
5 นโยบายสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้านให้มีความทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าของครอบครัวโดยทั่วถึงตำบล
6 นโยบายสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ทุกหมู่บ้าน ให้ได้รับความเอาใจใส่จากเทศบาลตำบลบ้านโป่งอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วถึงทุกกลุ่ม และจ่ายเบี้ยยังชีพทุกกลุ่มให้ตรงตามกำหนดทุกหมู่บ้าน
7 นโยบายด้านสาธารณสุข ประสานงานละสนับสนุนงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ทุกหมู่บ้านให้ทั่วถึง โดยเสนอรวมงานสปสช.ของเทศบาล เข้ารวมเป็นงานของอสม.ตำบล หรือเข้ารวมเป็นงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยโอนงบประมาณหรือสนับสนุนงบประมาณด้าน สปสช.ของเทศบาล เข้ารวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้งาน สปสช.มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งตำบล
8 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งตำบล โดยยึดหลักการ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวกทั่วทั้งตำบล และจัดสร้างสะพานคอนกรีตเชื่อมหมู่บ้านตามความจำเป็นของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไป-มา
9 นโยบายด้านบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของสมาชิก อปพร.ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อการบริการสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วทั้งตำบล
10 นโยบายด้านการป้องกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ จัดหาอุปกรณ์รถน้ำ รถดับเพลิง ตามความจำเป็น เพื่อไว้บริการประชาชน และเพื่อป้องกันอัคคีภัยภายในตำบล หรือตามความต้องการของพี่น้องประชาชน
11 นโยบายด้านสังคม และการพัฒนาหมู่บ้าน ประสานงานกับฝ่ายปกครองกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร เพื่อการบริการประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ในการทำงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ให้เพียงพอตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
12 นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนกิจกรรมประเพณีของศาสนาทุกศาสนา ให้มีความเหมาะสมตามประเพณีปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพและเทิดทูลของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทั่วทั้งตำบล

 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster