ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
การบริการจัดเก็บภาษี
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 นโยบายผู้บริหาร 
 
 
นโยบายผู้บริหาร

ที่ นโยบาย
1 นโยบายปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน มีคุณภาพ ใสสะอาด อย่าสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในการใช้น้ำประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภค-บริโภค
2 นโยบายพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยจัดให้สร้างอ่างน้ำ หนองน้ำ ประปาภูเขา หรือประปาเพื่อการการเกษตร โดยจัดสร้างให้เพียงพอ มีความเหมาะสมตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึงกัน
3 นโยบายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ให้มีความก้าวหน้า สะอาดและปลอดภัยสำหรับลูกหลานของพี่น้องตำบล
4 นโยบายส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมของเยาวชนตำบลอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนของตำบล ให้ก้าวหน้ายั่งยืนตลอดไป
5 นโยบายสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้านให้มีความทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าของครอบครัวโดยทั่วถึงตำบล
6 นโยบายสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ทุกหมู่บ้าน ให้ได้รับความเอาใจใส่จากเทศบาลตำบลบ้านโป่งอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วถึงทุกกลุ่ม และจ่ายเบี้ยยังชีพทุกกลุ่มให้ตรงตามกำหนดทุกหมู่บ้าน
7 นโยบายด้านสาธารณสุข ประสานงานละสนับสนุนงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ทุกหมู่บ้านให้ทั่วถึง โดยเสนอรวมงานสปสช.ของเทศบาล เข้ารวมเป็นงานของอสม.ตำบล หรือเข้ารวมเป็นงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยโอนงบประมาณหรือสนับสนุนงบประมาณด้าน สปสช.ของเทศบาล เข้ารวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้งาน สปสช.มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งตำบล
8 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งตำบล โดยยึดหลักการ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวกทั่วทั้งตำบล และจัดสร้างสะพานคอนกรีตเชื่อมหมู่บ้านตามความจำเป็นของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไป-มา
9 นโยบายด้านบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของสมาชิก อปพร.ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อการบริการสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วทั้งตำบล
10 นโยบายด้านการป้องกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ จัดหาอุปกรณ์รถน้ำ รถดับเพลิง ตามความจำเป็น เพื่อไว้บริการประชาชน และเพื่อป้องกันอัคคีภัยภายในตำบล หรือตามความต้องการของพี่น้องประชาชน
11 นโยบายด้านสังคม และการพัฒนาหมู่บ้าน ประสานงานกับฝ่ายปกครองกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร เพื่อการบริการประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ในการทำงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ให้เพียงพอตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
12 นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนกิจกรรมประเพณีของศาสนาทุกศาสนา ให้มีความเหมาะสมตามประเพณีปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพและเทิดทูลของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทั่วทั้งตำบล

 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster